Mät- och servicetjänster

EnviLoop Mätteknik AB erbjuder ackrediterade emissionsmätningar för efterlevnadskontroll av myndighetskrav och mätningar i utredningssyfte. Mätningar för kontroll av myndighetskrav utförs inom den ackreditering som vi har erhållit av SWEDAC enligt SS-EN 17025.

Mättjänster

Återkommande mätningar som jämförande mätning med avseende på NOx, QAL2, AST och periodiska mätningar enligt SFS 2013:252/253, samt villkorsmätningar utför vi enligt gällande standardreferensmetoder. Vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med de författningar som ligger till grund för emissionsmätning och kvalitetssäkring av automatiska mätsystem. För oss är det viktigt att inte bara ge ett mätvärde utan även ett mervärde.

Mätningar i utredningssyfte utförs vid förfrågan och skräddarsys inför varje mätning. Syftet kan vara att utreda, effektivisera eller öka förståelsen för en eller flera delar av förbränningsprocessen, t.ex. vid problem med beläggningsbildning eller korrosion, eller vid försök med svaveldosering. För att ni ska få en bra uppföljning på mätresultaten hjälper EnviLoop AB gärna till med att tolka resultaten och föreslå åtgärder.

Läs mer...

Oavsett vilken mätning EnviLoop Mätteknik AB utför hos er redovisar vi alltid resultatet på ett tydligt och informativt sätt. Mervärde genom en bra dialog med kunden är viktigt för oss, eftersom det är en förutsättning för att mätresultatet ska bli korrekt och användbart. 
  Vi kan erbjuda följande ackrediterade mättjänster:

• Jämförande mätning för NOx, O2, rökgasflöde etc. för att uppfylla krav för NOx-avgift

• QAL2 och AST enligt SS-EN 14181 för stora förbränningsanläggningar och förbränning av avfall, samt periodisk mätning enligt SFS 2013:252/253

• Emissionsmätningar för villkorsefterlevnad för stoft, NOx och CO

• Mätning av eldstadstemperatur för kontroll av uppehållstid, leveransprov m.m.

    Utöver ackrediterade mättjänster kan följande mättekniska tjänster erbjudas:

• Funktionskontroll enligt krav i NFS 2004:6 och SS-EN 14181 inklusive linjärisering

• Instrumentservice

 

Panntrimning

Trimning av förbränningsprocesser är ett av våra specialistområden. Vi förfogar över en stor kompetens och erfarenhet inom förbränning av fastbränsle på både roster och fluidbäddar. De trimningar vi har genomfört har gett mycket goda resultat i form av reducerade emissioner och höjda verkningsgrader för de berörda anläggningarna.

Läs mer...

Våra tjänster inom området kan delas upp i följande delmoment:

• Mätning och analys av anläggningen

• Bedömning av anläggningens potential

• Trimning av anläggningen

• Utbildning av personal

• Framtagande av inställningar för olika lastfall

• Åtgärdsprogram

• Underlag för ombyggnader av eldstaden och av reglering i styrsystemet

 
På de anläggningar vi bedömt att en trimning gör nytta är besparingen för anläggningsägaren ofta mycket stor. En sänkning av NOx-avgiften med 25-50 % är vanligt samtidigt som verkningsgraden stiger med 1-2 %. Beroende på storleken på anläggningen rör det sig oftast om besparingar på mer än en miljon kronor per år till följd av att anläggningen efter trimning går bättre och personalen är mer medveten om hur regleringen ska skötas. Även en enkel trimning på 1-2 dagar ger oftast mycket goda resultat och följaktligen även stora besparingar. Kontakta oss för att få ett förslag på vad vi kan göra på just er anläggning.

Funktionskontroll inklusive linjärisering

Att mätsystemet är i gott allmänskick och dessutom linjärt är en grundläggande förutsättning för tillförlitliga mätresultat. Detta är särskilt viktigt inför en större kalibreringsmätning som ex. QAL2 eller AST, för att undvika kostsamma ommätningar. Vi utför funktionskontroll anpassad till krav enligt NFS 2004:6 och/eller SS-EN 14181:2004.

Läs mer...

I Sverige har vi idag framförallt två olika regelverk som ställer krav på funktionskontroll inklusive linjärisering av de mätsystem som används för kontinuerlig mätning av emissioner till luft. Alla större förbränningsanläggningar i Sverige omfattas av minst ett av dessa regelverk.

Systemet för kväveoxidavgift

I enlighet med Naturvårdsverkets vägledning samt enligt krav i NFS 2004:6 kan vi genomföra kontroll av följande:

• Val av mätområde

• Nedre detektionsgräns

• Svarstid

• Linjäritet

• Noll- och spannpunktsdrift

• Interferenser

Avfalls- och samförbränning samt stora förbränningsanläggningar (≥50 MW)

I enlighet med krav i standarden SS-EN 14181:2004 kan vi utföra kontroll av följande:

• Uppriktning och renhet

• Dokumentation och protokoll

• Tillgänglighet för service

• Täthetskontroll

• Noll- och referenspunkt

• Linjäritet

• Interferenser

• Svarstid

Kontrollerna utförs på plats hos er och dokumenteras självklart i tydliga rapporter med resultatdiskussion och åtgärdsförslag.