Ni har väl inte missat att vi håller en myndighetsanpassad kurs i miljöuppföljning av förbränningsanläggningar den 25/9!

 

…Som en allmän utgångspunkt för all villkorsskrivning gäller emellertid att tillståndshavaren ska ha rättsliga och faktiska förutsättningar att klara av de krav som villkoret innebär. Det betyder att tillståndsmyndigheten när den fastställer begränsningsvärdet måste ha klart för sig att det finns konkreta åtgärder att vidta i form av skyddsåtgärder eller begränsningar i verksamheten…”

 

Källa: Miljööverdomstolens dom för Växjö Energi AB:s räkning i mål nr M3792-07, daterad 2009-01-29

 

Vi förstår att det utifrån ovanstående domtext kan vara svårt att bedöma och ha insikt om vilka faktiska förutsättningar det finns för olika typer av anläggningar. Detta då det varierar med avseende på bla. anläggningens typ, storlek samt vilka bränslen som är aktuella att förbränna. Som om inte detta ska vara nog… saker och ting ändrar sig såväl anläggningstekniskt som byråkratiskt, dvs. nya standarder och lagar tillkommer. I juni i år hände tex. mycket på den fronten rörande våra avfalls- och stora förbränningsanläggningar vilket medför ett större ansvar för tillsynsmyndigheterna tex. med avseende på kontroll och godkännande av mät- och provtagningspunkter.

Vi på EnviLoop är genuina förbränningsexperter där miljöteknik och lagstiftning är en del av vårt dagliga arbete. Vi har under en längre tid märkt att förbränningsteknikens vetenskap blivit allt mer komplex (främst i samband med att mer komplexa bränslen används) och genom detta blivit svår att hänga med i för såväl anläggningsägare som myndigheten. Detta i kombination med långa handläggningstider har på flera håll bidragit till att dialogen mellan myndighet och verksamhetsutövare blivit sämre och på en del anläggningar till och med lite frostig och dialogen bytts ut till att vara mer eller mindre försvarstal från de olika parterna. Det verksamhetsutövaren i de flesta fall vill ha är en mer informell och personlig kontakt med sin tillsyns- /tillståndsmyndighet samt möjlighet att använda myndigheten som ett bollplank för diskussion kring ny lagstiftning och kluriga situationer som uppkommer under drift.

Sedan många år tillbaka är vi på EnviLoop uppskattade kursledare i ämnena förbränningsteknik och dit tillhörande lagstiftning. Vi har även tidigare tillika nu erbjudit er dvs. tillståndsmyndigheter och tillsynsmyndigheter våra kurstjänster, vissa år mer framgångsrikt än andra. I år tar vi nya tag och anpassar kurserna än mer till skillnaderna mellan ”stor” och ”liten” anläggning och varför vissa krav som tex. ställs i ett tillståndsvillkor är orimliga samt var fokus bör ligga för att bidra till att miljöarbetet förs framåt på anläggningen tillika uppfyllnad av de globala miljömålen. Ty (tro det eller ej J) de flesta anläggningsägare har nu en fullgod kemikalieförteckning och avfallssortering. Men däremot kanske det finns mer att önska tex. med avseende på intervall samt genomförande av kontrollmätningar och instrumentkalibreringar. En annan fråga som är viktig att diskutera är hur en mätpunkt ska vara placerad och utformad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett korrekt mätresultat, dvs. vilka krav ska myndigheten ställa på mät- och provtagningspunkter i sin roll som godkännare?  

Vi vill alltså med detta kurstillfälle ge förslag till hur dialogen kan vändas från att information mer eller mindre medvetet ”mörkas” till ett kreativt meningsutbyte som leder verksamheterna framåt i såväl tekniska som miljömässiga aspekter.

Ni kan läsa mer om kursen på vår hemsida och det är även där ni enklast gör er anmälan.

 

Vid ev. frågor kontakta Sofia Ericson, 021-10 56 45, eller Veronica Blomster, 021-10 56 43. Kanske är det så att ni i våra olika delar av Sverige samarbetar på något sätt och vill att vi kommer till er och håller utbildning i ämnet?